sutaz natankujte a splnte si sen

sú?a? o úplne nové bmw x2 a ?al?ie ú?asné ceny

hrajte o úplne nové bmw x2 a ?al?ích 450 cien z kolekcie bmw lifestyle!

obrázok predplatené karty shell

predplatená karta shell

majte vydaje pod kontrolou prostredníctvom predplatenej karty shell.

shell exkluzívna ponuka od filipa sajlera

cestu si musíte vedie? vychutna?

doprajte si na cestách kvalitné a chutné ob?erstvenie. vychutnajte si preto cestu s novym shell menu.

autoumyváreň, vernos? sa oplatí

ktoré víno ochutnáte dnes?

získajte f?a?u talianskeho alebo ?ilského vína zadarmo po nazbieraní 6 samolepiek

vyh?adajte si va?u ?erpaciu stanicu nav?tívte webovú stránku shell clubsmart palivová karta shell

najnov?ie správy

shell v spolupráci s filipom sajlerom uvádza novy koncept rychleho ob?erstvenia

spolo?nos? shell slovakia, s. r. o. dnes predstavila svoj novy koncept rychleho ob?erstvenia delibyshell pre svoje ?erpacie stanice.

shell ponúkne najrychlej?ie dobíjanie elektromobilov v európe

spolo?nos? shell podpísala dohodu s ionity, prevádzkovate?om siete rychlonabíjacích staníc s cie?om poskytova? nabíjacie stanice pre elektromobily v desiatich európskych ?tátoch vrátanie slovenska.

shell venoval chorym de?om ?iastku 65 800 eur

u? ?iesty rok mohli zákazníci vernostného programu shell clubsmart venova? nazbierané body nadácií kvapka nádeje.

darujte vernostné body shell clubsmart na pomoc chorym de?om

vernostné body m??u zákazníci ?erpacích staníc shell pou?i? aj na charitatívne ú?ely a zároveň tak prispie? na pomoc chorym de?om.

pre vodi?ov

palivá shell

palivá shell

zistite viac o unikátnych palivách shell, a o technológii, ktorá sa objavuje v ka?de kvapke palív shell.?

aplikácia shell

aplikácia shell

stiahnite si vá?ho pomocníka na cestách - aplikáciu shell motorist pre iphone a android.

shell clubsmart

shell clubsmart

staňte sa ?lenom programu shell clubsmart a získajte maximum z ka?dej náv?tevy ?erpacích staníc shell.

akcie

pre?ítajte si viac o akciách na ?erpacích staniach shell.

zistite viac o na?ej ponuke
akcie

mohlo by sa vám pá?i?

zna?ka shell

zna?ka shell

zna?ka shell propaguje na?e hodnoty a?kvalitu na?ich produktov a?slu?ieb po celom svete.

kto sme

kto sme

pre?ítajte si viac o?na?ich obchodnych aktivitách a??u?och a?o?tom ako sme sa za takmer 200?rokov vypracovali z?malého obchodíku v?londyne.

inovácie

inovácie

sp?sob, akym vyu?ívame ?udskú vynaliezavos?, inovácie a?technológie, aby sme sa dostali k?v???iemu mno?stvu ?istej?ej energie, ktorú budeme potrebova? v?nadchádzajúcich desa?ro?iach.

kontaktujte nás

kontaktujte nás

kontakty na na?e tímy poskytujúce slu?by zákazníkom a?na kancelárie vo ve?kej británii.